Zawiadomienie o LIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Niedźwiedź

W piątek, 27 października 2023 r., o godzinie 14:00, odbędzie się LIII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Niedźwiedź w sali narad Urzędu Gminy Niedźwiedź. Sesja będzie poświęcona m.in. zmianom w budżecie gminy, studium i planom zagospodarowania przestrzennego oraz służebności gruntowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w obradach lub śledzenia ich na żywo na stronie internetowej gminy pod adresem: https://niedzwiedz.sesja.pl/portal/live.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Niedźwiedź.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.

5. Informacja z pracy Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.

6. Zapytania skierowane do Radnych Rady Powiatu Limanowskiego.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Niedźwiedź na 2023 rok;

b) zmiany uchwały nr XLIV/333/2022 w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niedźwiedź;

c) wyrażenia zgody na zniesienie służebności gruntowej;

d) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Niedźwiedź;

e) uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź;

f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź.

8. Interpelacje i zapytania Radnych oraz zaproszonych gości.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy.

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Źródło: Urząd Gminy Niedźwiedź

Autor Bing

Powiązane Wpisy