Rada Miasta Limanowa będzie obradować nad budżetem, prognozą finansową i komunikacją miejską.

W dniu 27 października 2023 roku odbędzie się LXXXV sesja Rady Miasta Limanowa, na której radni będą zajmować się sprawami związanymi z finansami, nieruchomościami i transportem publicznym. Sesja rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa i potrwa około trzech godzin.

Na początku sesji radni mają przyjąć protokoły z poprzednich sesji, a następnie wysłuchać informacji Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. Burmistrz ma przedstawić m.in. raport o stanie realizacji inwestycji drogowych, kulturalnych i sportowych, informację o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza oraz o współpracy z innymi samorządami i instytucjami.

Po wystąpieniu Burmistrza radni będą zadawać pytania osobom zaproszonym na sesję, wśród których będą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pytania będą dotyczyć m.in. sytuacji epidemiologicznej, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki odpadami i oczyszczalni ścieków.

Następnie radni mają przejść do rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał. Najważniejszymi punktami porządku obrad będą:

  • zmiana budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok, która ma polegać głównie na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę ponad 4 milionów złotych w związku z otrzymaniem dotacji zewnętrznych i realizacją zadań własnych;
  • przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040, która zakłada wzrost dochodów i wydatków miasta w kolejnych latach oraz utrzymanie pozytywnego salda budżetowego;
  • wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 15,90 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 18, który jest wynajmowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych “Tęcza” na prowadzenie działalności statutowej;
  • ustalenie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, co ma na celu umożliwienie użytkownikom wieczystym nabycia własności gruntów po preferencyjnych cenach;
  • zmiana uchwały w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w miejskiej komunikacji autobusowej Miasta Limanowa, która ma polegać na wprowadzeniu nowych rodzajów biletów miesięcznych oraz podwyższeniu cen biletów jednorazowych i czasowych.

W punkcie inicjatyw uchwałodawczych radni mają zgłosić kilka propozycji dotyczących m.in. poprawy infrastruktury drogowej, wspierania organizacji pozarządowych i promocji miasta. W punkcie informacyjnym radni mają zostać poinformowani o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości. W punkcie wolnych wniosków i oświadczeń radni mają wyrazić swoje opinie i uwagi na temat bieżących spraw miasta. Sesja ma zakończyć się o godzinie 13:00.

Źródło: BIP Urząd Miasta Limanowa

Autor Bing

Powiązane Wpisy